لحظه های نوشتن، با شکوهند؛ آمیخته ای از خاطرات و باران، رؤیا و پاییز، زندگی و حس شگرف آفریدن و تنهایی؛ حالا گاه توأم با شادی و شیرینی؛ و گاه با اندوه و تلخی.

برای این لحظه های با شکوه، دفتری خاص لازم است که شایسته نوشته های شما باشد.

«سیرا» دفتری را تقدیم شما می‌کند که تنها و تنها، خاصِ شما و نوشته‌های‌تان است.

دفتری خاص، آنچنان که شما دوست می‌دارید.