اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش منطقه ۱ تهران (شمیرانات)

اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش منطقه ۱ تهران (شمیرانات)

اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی آموزش و پرورش منطقه ۱ تهران (شمیرانات)